Oświadczenie wykonawcy umowy zlecenie
dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych

Instrukcja
Proszę wypełnić poniższe pola oraz odpowiedzieć na pytania oświadczenia klikając na przyciski TAK albo NIE.
Następnie proszę kliknąć przycisk Generuj oświadczenie znajdujący się pod formularzem aby pobrać i wydrukować gotowe oświadczenie.

Dane osobowe zleceniobiorcy

/ /

Miejsce zamieszkania zleceniobiorcy

Adres korespondencyjny zleceniobiorcy

Pozostałe dane dotyczące zleceniobiorcy

Zleceniobiorca oświadcza ponadto, że:

Jestem pracownikiem UMK zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowania
Jestem uczestnikiem studiów doktoranckich
Wnioskuję o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Jestem uczniem/studentem
Jestem osobą bezrobotną
Wnioskuję o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
Jestem zatrudniony poza UMK
Podstawa zatrudnienia
 • umowa o pracę/mianowania
  • // //
  • osiągam z tego tytułu wynagrodzenie miesięczne
   • podlegające składkom na ubezpieczenia społeczne
   • w kwocie brutto
  • przebywam na urlopie bezpłatnym
   // //
  • przebywam na urlopie wychowawczym
   // //
  • przebywam na urlopie związanym z rodzicielstwem
   • // //
   • otrzymuję z tego tytułu zasiłek macierzyński w kwocie brutto
 • umowa kontraktowa
  • // //
  • odprowadzam składki na ubezpieczenia społeczne
   od kwoty
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenie
 • jestem żołnierzem zawodowym/strażakiem zawodowym/funkcjonariuszem Policji
 • jestem sędzią/prokuratorem
Prowadzę działalność gospodarczą
 • zlecenie będzie wykonywane w ramach tej działalności
 • działalność zarejestrowana w ZUS/KRUS
 • z tytułu prowadzonej działalności odprowadzam składki społeczne
  • //
  • od wysokości
 • odprowadzam składkę zdrowotną
  //
Jestem osobą duchowną
odprowadzam lub są za mnie odprowadzane z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne
od kwoty
Jestem emerytem
Jestem rencistą
// //
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
 • stopień niepełnosprawności
 • // //
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba zgłaszanych członków rodziny
 • Dane członka rodziny (1):
  • kod pokrewieństwa
  • kod stopnia niepełnosprawności
  • adres zamieszkania inny niż ubezpieczonego
(podpowiedź)
//